กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปิยวรรณ พึ่งน้อย
ครู คศ.2

นายมนตรี แก้วคง
ครู คศ.2

นายสิรพงษ์ กลิ่นหอม
ครูผู้ช่วย

นายสิทธิเดช ตรงสาหัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกุล จันทร์เรือง
ครูผู้ช่วย

นายฤชุพนธ์ พลมาลา
ครูอัตราจ้าง