พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ และมีพื้นฐานทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ตามศักยภาพ
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักวิถีพุทธ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
4. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ