ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนไผ่วงวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับอนุมัติให้เปิดบริการการจัดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙ ตามคำร้องขอของคณะกรรมการซึ่งนำโดย พระครูขันตยาภรณ์(ภักต์) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิชิต อาจรักษา ครูใหญ่โรงเรียนวัดไผ่วง(ศุกรเสพวิทยาคาร) เป็นประธานกรรมการฝ่ายฆราวาสพร้อมด้วย คณะครูและประชาชนชาวตำบลไผ่วง ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาอันจะเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาความรู้และคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนชาวตำบลไผ่วงและตำบลใกล้เคียง
     โรงเรียนไผ่วงวิทยา ได้รับอนุมัติให้เปิดบริการการจัดการเรียนการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนั้น ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนวัดไผ่วง (ศุกรเสพวิทยาคาร) เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว มีจำนวนนักเรียน ๓๒ คน ต่อมาคณะกรรมการผู้ก่อตั้งโรงเรียนและชุมชน ได้จัดซื้อที่ดินจำนวน ๓๕ ไร่  ในเขตพื้นที่  หมู่ที่ ๒ ตำบลไผ่วง พร้อมจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด ๔ ห้องเรียน บริจาคมอบให้กรมสามัญศึกษาซึ่งก็คือที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน
     ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๙  ได้ย้ายจากโรงเรียนวัดไผ่วง (ศุกรเสพวิทยาคาร)  ออกมาทำการเรียนการสอนที่อาคารเรียนชั่วคราวซึ่งคณะกรรมการผู้ก่อตั้งได้จัดหาให้   
     ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฉลอง  คุ้มเรือง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวิเศษชัยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”  มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนไผ่วงวิทยานับเป็นผู้บริหารเป็นคนแรกของโรงเรียน